Management Sadik J. Al-musawe (Sam), M.Sc., PhD, PE President sam@sameng.net Mike Saint Vice President & Lab Manager mike@sameng.net Sam Engineering & Testing, LP 1115 Luke St., Suite #100 | Irving, TX 75061 Phone: 972-790-1910  |  Email: sam@sameng.net